مشاهده خبر

معافیت مالیاتی به منظور توسعه اشتغال زندانیان

به منظورتوسعه اشتغال زندانیان، در سال 1401 سود حاصل از سرمایه گذاری و تولید درون زندان ها، پس از تایید سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و ترتیبی کشور مشمول معافیت مالیات با نرخ صفر است.


تعداد بازدید: 19051401/02/05